La Sindicatura ha emès l’informe de fiscalització relatiu al Consell Comarcal, corresponent a l’exercici 2009, ja que durant aquest any no es va dur a terme cap informe de control financer del Consell Comarcal ni dels seus ens dependents

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]a principal funció de la Sindicatura consisteix a examinar els comptes dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya a l’efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades.

L’informe sobre la gestió del Consell Comarcal del Baix Llobregat, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura el 4 de desembre del 2012, amb un vot particular, i n’és ponent la síndica Maria Àngels Servat, qui té atribuïda la fiscalització de les entitats del sector públic supramunicipal.

Així doncs, l’objecte del treball d’aquest informe és la fiscalització de l’Estat del romanent de tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat a 31 de desembre del 2009, el qual forma part de la Memòria dels comptes anuals que integren el Compte general.

D’acord amb les dades de la Liquidació del pressupost, l’exercici 2009 el Consell presenta uns drets reconeguts de 25,33 M€ i unes obligacions reconegudes de 25,48 M€. Les observacions més rellevants relatives al Romanent de tresoreria es resumeixen a continuació (extret de l’Informe de la Sindicatura de Comptes):

Aspectes de control intern • Durant l’exercici 2009 no es va dur a terme cap informe de control financer del Consell Comarcal ni dels seus ens dependents. • En dos comptes corrents d’una entitat bancària, a 31 de desembre del 2009 encara tenia signatura autoritzada un exmembre del Consell Comarcal que en aquell moment ja no ocupava cap càrrec en la corporació.

Gestió pressupostària i retiment de comptes • El pressupost del Consell per a l’exercici 2009 va entrar en vigor amb caràcter definitiu el gener del 2009, fora de termini. • La Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2009 no incloïa la informació relativa a les despeses amb finançament afectat.

Aspectes comptables relatius a l’Estat del romanent de tresoreria • Els Fons líquids del Consell Comarcal a 31 de desembre del 2009 sumaven un total de 25,25 M€, dels quals 21,4 M€ corresponien al saldo que tenia el Consell en diversos comptes financers. L’elevat saldo en tresoreria és degut, fonamentalment, a l’import de 19,1 M€  generat per l’alienació d’uns terrenys ubicats a la Colònia Güell, quantitat que encara no ha estat reinvertida pel Consell. • Els Fons líquids no inclouen l’import del Compte de caixa fixa, 2.668 €. • El seguiment i control de les despeses amb finançament afectat es feia de manera manual, mitjançant un full de càlcul no integrat en el sistema d’informació comptable per a l’Administració local. • Dintre dels drets pendents de cobrament del pressupost corrent, n’hi havia 3,47 M€ que a 31 de desembre del 2009 no es trobaven cobrats ni tampoc justificats, en contra dels principis comptables públics, que estableixen que el reconeixement de drets ha de fer-se en el moment en què té lloc el cobrament efectiu dels drets o en el moment en què l’ens atorgant hagi reconegut l’obligació correlativa. Dels drets pendents de cobrament de pressupostos tancats, 0,04 M€ tampoc estaven cobrats ni justificats. • Tanmateix, el Consell havia registrat obligacions pendents de pagament, tant del pressupost corrent com de pressupostos tancats, amb anterioritat a l’acreditació documental de la realització de la despesa corresponent, per un total de 2,29 M€ i d’1,45 M€, respectivament.

Estat del romanent de tresoreria ajustat per la Sindicatura • Com a resultat dels ajustaments detallats en l’informe i a criteri de la Sindicatura, el Romanent de tresoreria per a despeses generals presentat pel Consell Comarcal a 31 de desembre del 2009, de 6,15 M€, estava infravalorat en 0,23 M€.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here