LʼAjuntament de Gavà ha posat en marxa noves iniciatives adreçades a atraure nova activitat econòmica a la ciutat i afavorir la competitivitat dels negocis ja existents, com lʼOficina dʼAtenció a lʼEmpresa, el Portal Econòmic per a persones emprenedores, i les modificacions de la normativa per simplificar els procediments

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]U[/dropcap]na dʼaquestes iniciatives és la creació de lʼOficina dʼAtenció a lʼEmpresa (OAE). Aquest servei neix amb la voluntat dʼesdevenir una finestreta única municipal on les empreses, els comerços, els i les professionals i les persones emprenedores puguin accedir a informació específica, fer els tràmits necessaris i conèixer tots els serveis que tenen a la seva disposició.

Ubicada a la planta baixa de lʼAjuntament, lʼOAE té lʼobjectiu de simplificar, agilitzar i facilitar lʼinici o desenvolupament dʼun negoci a la ciutat, i centralitza tota la informació, la tramitació i els serveis tant de manera presencial, com telefònica i telemàtica.

Un dels eixos prioritaris per promocionar lʼactivitat econòmica a la ciutat, és donar suport a aquelles persones que volen engegar un nou projecte empresarial. Amb aquesta finalitat l’Ajuntament impulsa accions per facilitar informació, assessorament i acompanyament a les persones emprenedores i empreses que volen establir el seu negoci a Gavà.

Una de les últimes iniciatives que sʼha posat en marxa ha estat lʼedició de la “Guia per obrir un negoci a Gavà”. La publicació, que es distribueix a l’OAE, recull informació dels processos que cal seguir a lʼhora dʼimplantar una nova empresa i on podem adreçar-nos per realitzar les tramitacions necessàries.

El consistori també ha posat en marxa, el Portal Econòmic, un nou web que aglutina tots els continguts relacionats amb lʼactivitat econòmica, una nova eina dʼinformació i comunicació a través dʼinternet.

El web www.portaleconomic.gavaciutat.cat recull tota la informació i els serveis destinats al teixit empresarial i comercial, a banda de ser punt de referència virtual per a totes persones que cerquen feina o bé volen conèixer lʼoferta formativa per a persones en atur o que volen ampliar els seus coneixements professionals.

A través dʼaquest portal, lʼAjuntament pretén promocionar Gavà com a destinació de noves empreses, posar en valor i oferir íntegrament tots els serveis de lʼOficina dʼAtenció a lʼEmpresa, el Servei dʼAtenció al Comerciant i el Centre de Suport a lʼEmpresa, i visibilitzar els continguts relacionats amb el teixit empresarial i comercial. Altres objectius passen perquè el Portal Econòmic esdevingui una eina de referència per a les empreses i potenciar les Xarxes 2.0 com a espai dʼinterrelació amb el món empresarial.

Finalment, el consistori gavanenc ha assumit el compromís de facilitar i agilitzar lʼobertura o reforma dʼun negoci. La modificació de la normativa municipal simplifica els procediments, fomenta la tramitació electrònica i generalitza els règims de comunicació prèvia o declaració responsable.

Lʼadaptació de la normativa municipal al nou marc normatiu que neix amb la directiva europea relativa als serveis en el mercat interior, ha permès lʼAjuntament de Gavà simplificar els tràmits administratius en matèria de concessió de llicències dʼobres i activitats. Això permetrà que, aproximadament, el 80% dels tràmits que se sol·liciten puguin resoldreʼs a través dels sistemes de comunicació prèvia i/o declaració responsable.

Amb la modificació de lʼOrdenança reguladora de la intervenció administrativa de competència municipal en lʼobertura dʼestabliments i control dʼactivitats, serà molt més fàcil i ràpid obrir o reformar un negoci a Gavà, atès que es preveu la tramitació simplificada mitjançant comunicació prèvia. Això significa que un establiment comercial o empresa podrà iniciar lʼactivitat o bé executar les obres dʼadequació a partir del moment que presenti a lʼAjuntament la sol·licitud de forma completa i correcta, sense que sigui necessària la llicència.

El Pla de Promoció Econòmica de Gavà, avança doncs, amb lʼobjectiu dʼatraure nova activitat econòmica, generar ocupació estable i de qualitat, estimular lʼemprenedoria i consolidar el teixit empresarial i comercial de la ciutat.

La creació de lʼOficina dʼAtenció a lʼEmpresa i del Portal Econòmic i la modificació de lʼOrdenança reguladora de lʼobertura dʼestabliments i control dʼactivitats sʼemmarquen en aquest Pla, com un conjunt dʼaccions que tenen lʼobjectiu dʼatraure nova activitat econòmica al municipi i contribuir a generar nous llocs de treball per als gavanencs i les gavanenques, a banda de consolidar el teixit empresarial i comercial actual.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here