Els diferents components de l’estructura productiva augmenten aquest trimestre al Baix Llobregat i en el conjunt de l’àmbit territorial metropolità i Catalunya. L’augment també es dóna en termes interanuals. L’atur registrat disminueix a la comarca al voltant del 9% respecte el trimestre anterior, tant pel conjunt de la població com per al col·lectiu estranger. Augmenten en 4.227 els contractes registrats respecte el trimestre anterior. La contractació també s’incrementa en termes interanuals

Si ens fixem en l’Estructura Productiva (població assalariada, autònoma i comptes de cotització), pel que fa a les activitats que més creixen en afiliació, s’hi troben les activitats de comerç al detall, serveis a edificis i jardineria, i activitats relacionades amb l’ocupació. En canvi, es dóna una forta caiguda de la població afiliada en activitats d’educació, serveis socials sense allotjament i en l’Administració pública.

La població afiliada resident (treballadors i treballadores empadronats a la comarca) també ha augmentat durant aquest trimestre, tant pel que fa al Règim General com al Règim Autònom.

En aquest segon trimestre de 2015 la població ocupada al Baix Llobregat continua augmentant tant pel que fa a la dinàmica global com a la dinàmica pròpia.

Pel que fa a l’Atur Registrat, la disminució de l’atur en aquest trimestre es dóna en tots els grups de sexe i edat, però sobretot entre els grups d’edat de menys de 45 anys. Comparant amb el mateix període de l’any anterior destaca una persistent disminució de l’atur registrat entre els grups d’homes de 25 a 44 anys, amb disminucions que superen el 20%.

En termes interanuals, respecte al mateix període de l’any anterior, s’observa com l’atur registrat disminueix en tots els grups d’edat i sexe excepte en el grup de dones majors de 54 anys.

El 14,7% de les persones aturades tenen nacionalitat estrangera i les activitats relacionades amb l’ocupació (inclou ETT), el comerç al detall, i els serveis de menjar i begudes, són les activitats econòmiques anteriors de les persones aturades que més disminueixen l’atur a les oficines de
treball durant el segon trimestre d’aquest any.

Les activitats vinculades a l’Administració pública i l’educació, per contra, són algunes de les activitats que han augmentat el nombre de persones aturades aquest trimestre.

El nombre de persones perceptores de prestacions per desocupació disminueix aquest trimestre, tot i que al disminuir amb més intensitat el total de persones aturades, fa que la proporció de perceptors de prestacions sobre el total d’atur augmenti lleugerament i es situï en el 56,6%.

Pel que fa a la Contractació Registrada, la contractació augmenta en un 7,5% respecte al trimestre anterior, i en un 17,0% respecte el segon trimestre de 2014. Els contractes temporals però, són els grans protagonistes d’aquest augment, ja que el nombre de contractes indefinits ha disminuït respecte el trimestre anterior i són, per tant, els contractes temporals els únics responsables de l’augment total de la contractació.

El 88,7% dels nous contractes d’aquest trimestre han estat temporals (davant el 87,1% de temporalitat del trimestre anterior). Per sectors econòmics, els que més han augmentat el nombre de contractes aquest trimestre han estat el comerç, la restauració i l’hoteleria, seguit del transport i les comunicacions.

Les activitats que concentren la major proporció de contractes respecte el total són el comerç, restauració i hoteleria (concentren el 27% del total de contractes), seguides dels serveis a la producció, que concentren el
22% dels contractes d’aquest trimestre. El 35,3% de les contractacions registrades van ser per a ocupacions elementals i un altre 23% per a treballadors de restauració, personals i venedors.

La contractació de persones estrangeres augmenta respecte el trimestre anterior i es situa al voltant del 14% del total de contractes (per sota de la mitjana del conjunt de l’àmbit metropolità i de Catalunya).

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here