El pressupost total consolidat del grup AMB, de 1491 M€, inclou el propi de la Institució (663,35 M€) i el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET, 2,17M€), i els estats de previsió del del seu ens públic empresarial Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL, 54,17 M€), i de les seves societats mercantils: Centre Metropolità d’Informació i Promoció del Transport (CETRAMSA, 1,61 M€), Transports de Barcelona SA (309,22 M€) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA (476,9 M€)

El Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat de forma inicial el pressupost de l’AMB amb els vots favorables dels grups PSC, ENTESA, ERC, Compromís i Acord per Torrelles i Plataforma Ciutadana per Barberà, les abstencions de CiU i CUP-PA i els vots en contra de PP i Ciutadans.

El pressupost de l’AMB és el tercer pressupost públic de Catalunya en termes quantitatius, darrera de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, i les seves polítiques i inversions beneficien i van adreçades a 3’2 milions d’habitants.

Pel que fa al pressupost de l’AMB, el seu import total és de 663,35 milions d’euros, un 4,06% més respecte el de l’exercici 2015 (que va ser de 637,46 M€). Aquest pressupost garanteix la prestació dels serveis propis de l’administració metropolitana, i manté la capacitat inversora en plans i programes, així com en polítiques socials.

Els ingressos del pressupost de l’AMB provenen de les aportacions municipals basades en la participació en els ingressos de l’Estat, en un percentatge sobre la base liquidable de l’IBI, el Tribut metropolità i la Taxa metropolitana de tractament de residus municipals.

Igualment són fonts d’ingressos els provinents del sistema metropolità de transport de viatgers (a través de l’aportació de l’ATM), el de transferències finalistes d’altres Administracions públiques per prestació de serveis concrets (Agència de Residus de Catalunya i Agència Catalana de l’Aigua), i el cobrament de determinats cànons. En relació a taxes i tributs, no es preveu cap increment respecte al 2015.

Pel que fa a les aplicacions de despesa, les principals àrees d’actuació són les següents:

a) Inversió i gestió del territori: s’hi destinaran 101,5M€ (15,3% del pressupost).
Dins d’aquest concepte les despeses més importants són les associades al Pla d’Inversions Metropolità i als projectes de suport a les polítiques socials municipals, i les despeses i serveis associats a les platges, parcs i espais fluvials metropolitans i al parc de Collserola. Cal destacar també el manteniment de les Rondes de Barcelona, i la primera consignació del pla d’inversió del mandat, que juntament amb el Pla d’Acció Metropolità (PAM) concretarà les actuacions específiques.

b) Serveis de transport i mobilitat: s’hi destinaran 251,62M€ (37,9% del pressupost).
Les actuacions més importants a nivell quantitatiu són el pagament dels costos vinculats amb la prestació dels serveis de transport públic (100,9M€) i l’aportació a l’ATM (106,44M€) per contribuir al finançament del conjunt del sistema metropolità. D’altra banda, també hi han els costos de la tarifació social (34,9M€), és a dir, gestió de la targeta rosa metropolitana, i dels títols i serveis de transport públic per a persones amb handicaps o dificultats de mobilitat personal.

c) Gestió de residus urbans: s’hi destinaran 161,4M€ (24,3% del pressupost).
Dins d’aquesta línia les despeses més importants són els costos vinculats amb l’explotació dels Ecoparcs metropolitans (108,7M€) i la gestió de la recollida selectiva i el triatge i els dipòsits controlats de residus municipals (27,75M€).

d) Cicle integral de l’aigua: s’hi destinaran 64,2M€ (9,7% del pressupost).
Les despeses més importants que integren aquesta línia d’actuació són els costos vinculats amb la gestió del sanejament, abastament i pluvials, així com una consignació especial destinada a la tarifació social de l’aigua, en la línia de garantir els subministraments bàsics.

e) Planificació estratègica: s’hi destinaran 1,9 M€ (0,29% del pressupost).

f) Àrea d’Internacional i de Cooperació: s’hi destinaran 1,6 M€ (0,24% del pressupost), que inicien el camí cap a la dotació del 0,7% dels ingressos per a polítiques de cooperació.

g) Desenvolupament Social i Econòmic: s’hi destinaran 1,03 M€ (0,16% del pressupost).

h) Despeses de personal, estructura i financeres: s’hi destinaran 71,8M€ (10,8% del pressupost). Aquestes despeses s’incrementen respecte l’any passat, per la previsió d’incorporació de nous efectius vinculats al desenvolupament dels Plans i programes, així com per la recuperació del 50% de la paga extraordinària suprimida l’any 2012 i l’increment de l’1% previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, l’amortització de l’endeutament financer formalitzat i el cost associat a la disposició d’aquest endeutament.

i) Aportacions a altres institucions: l’AMB destinarà 7,9M€ al suport financer d’altres entitats en les quals participa.

Aquest pressupost també serveix per iniciar noves polítiques metropolitanes:

Dotació de l’agència de transparència: 250.000€
Posada en marxa de l’operador energètic metropolità: 250.000€

A partir de l’aprovació del pressupost s’obren els escenaris per a desenvolupar les polítiques metropolitanes referides a:

Plans, programes i projectes d’inversió per al mandat 2016-2019
Programes socials i de pobresa energètica a desenvolupar

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here