L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, en representació de l’Ajuntament, ha adreçat una carta a la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en resposta a la consulta sobre l’avaluació de l’impacte ambiental de les reformes a l’autovia A-2 en el tram Igualada-Martorell.

En la carta, proposa 4 alternatives a l’ampliació de l’A-2 al seu pas per Collbató, demana tota la documentació sobre el projecte i una reunió formal. Les quatre alternatives al projecte de Fomento que el Consistori formula són: Soterrar l’autovia al seu pas per Collbató, construir una variant per evitar que l’autovia divideixi el poble, intervenir només en els punts crítics de sinistralitat, i traslladar el trànsit de mercaderies a l’AP-2 i l’AP-7.

L’Ajuntament proposa soterrar tot el traçat de l’autovia al seu pas per Collbató, atenent l’orografia natural del terreny, i respectant o millorant les connexions i els accessos existents. Entre els avantatges d’aquesta proposta, destaca que milloraria la connexió social entre els habitants del municipi, eliminaria els impactes visuals, paisatgístics, acústics i contaminants, produiria la desafecció d’habitatges particulars, l’eliminació dels problemes de permeabilitat, la millora de la mobilitat urbana i la no afecció a les zones d’especial protecció. A la carta es destaca que aquesta actuació seria ben acceptada per la població en general.

La segona proposta és construir una variant per evitar que l’A-2 continuï travessant i dividint la població. Aquesta actuació aconseguiria els mateixos avantatges que la proposta anterior i solucionaria la històrica divisió de la població des de la construcció de l’autovia: “Collbató és probablement l’únic municipi del traçat de l’A-2 que queda dividit en dues parts pràcticament iguals; i ja l’any 1990, quan es va construir, s’hauria d’haver optat per un traçat alternatiu, com a la resta de municipis afectats”.

Les dues opcions restants són menys ambicioses però també tindrien repercussions positives en la disminució dels accidents: Intervenir únicament en els punts crítics de sinistralitat de l’autovia i fomentar el trasllat del trànsit de mercaderies a les autopistes AP-2 i AP-7, mitjançant la bonificació del peatge del pas de camions.

Respecte a traslladar el trànsit de mercaderies per disminuir la sinistralitat, l’Ajuntament explica que, per l’orografia del terreny, l’A-2 presenta importants pendents que generen un important risc de sinistralitat per als camions i els vehicles pesants i que “el traçat molt pròxim de les actuals AP-2 i AP-7, les seves condicions de seguretat molt superiors, el seu ferm i calçades gairebé sense pendents, fan d’especial interès promocionar i fomentar l’ús de l’AP-2 i l’AP-7 per al transport de mercaderies”.

107 propietats afectades

En l’àmbit urbanístic, la carta explica que el projecte que està estudiant el Ministerio de Fomento tindria importants afectacions. I les concreta, segons la informació de què disposa l’Ajuntament: “El resultat de la modificació en el traçat afecta una superfície estimada en 76.200 metres quadrats. Com a afectació directa, l’enderrocament de tres habitatges i un restaurant. Afectats per la nova línia d’edificació, un total de 107 propietats: 102 habitatges, 2 parcel·les d’equipament públic i 3 sols urbanitzables. En sentit Lleida, 21 habitatges i 1 sol urbanitzable. En sentit Barcelona, 81 habitatges, 2 parcel·les d’equipament públic i 2 sols urbanitzables”.

La carta conclou que “el posicionament del Consistori Municipal de Collbató és contrari al projecte remès pel que fa al tram que afecta el sòl urbà del municipi de Collbató, donat que resulta inviable implantar un carril addicional, seccionant i fragmentant encara més la població i el seu nucli urbà”. A més, destaca altres impactes en els àmbits de mobilitat, hidrològic, de connectivitat biològica i ambiental, de contaminació acústica i impacte paisatgístic, de contaminació, tan lumínica com per immissió de partícules productes de la combustió.

La carta recorda que “l’anàlisi d’alternatives en els projectes de grans infraestructures viàries amb important impacte ambiental és obligat per així exigir-lo el conjunt de l’ordenament jurídic aplicable” i sol·licita de l’Administració General de l’Estat “una relació col·laborativa respecte dels projectes que com a municipi ens afecten”. En aquest sentit, la carta sol·licita rebre la màxima informació relativa al projecte, amb còpia de tota la documentació tècnica que l’integra així com una reunió per tractar sobre el projecte.

L’Ajuntament destaca la seva “disposició a col·laborar amb l’Administració General de l’Estat per establir, de mutu acord, una alternativa al projecte que garanteixi el respecte a tots els interessos públics en conflicte, l’interès general i els interessos locals de la població”.

Font: Ajuntament de Collbató

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here