Per contra, la multinacional reclama una compensació de 1.074 milions d’euros per danys i perjudicis

La Comissió de Suport a la liquidació del contracte ‘Gestió del servei d’abastament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat’ ha conclòs que Acciona ha de pagar 38,42 milions d’euros a la Generalitat després de la rescissió de contracte de gestió de l’ATLL i descarta, per tant, que sigui el Govern qui aboni una indemnització a la multinacional espanyola, que reclama 1.074 milions d’euros (305 MEUR en concepte de liquidació del contracte de gestió del servei d’abastiment més 769 MEUR en concepte de danys i perjudicis o lucre cessant). La comissió –integrada pels departaments de Territori i Sostenibilitat, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de l’ACA- ha notificat la resolució a l’adjudicatària, que té deu dies per fer al·legacions.

El contracte entre Acciona i la Generalitat es va signar per 50 anys però només haurà estat vigent durant 6 anys. El Suprem va ratificar aquest any la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya redactada el 2015 que anul·lava el concurs de privatització que havia convocat la Generalitat el 2012 i que va ser impugnat per Agbar.

En les conclusions, la Comissió considera que Acciona no pot reclamar cap indemnització per danys i perjudicis perquè “només podria ser aplicable si una de les parts hagués estat declarada culpable, fet que en aquest cas no s’ha produït”. “La liquidació del contracte ha de contemplar la restitució recíproca dels béns i serveis rebuts en virtut del contracte i que, en cas que no fos possible, l’equivalent al seu valor”, al·lega.

La Comissió ha estudiat les prestacions fetes per les parts. Sobre Acciona, assenyala una prestació principal en forma de concessió administrativa per al servei d’abastament d’aigua, i una prestació accessòria consistent en l’execució d’obres de construcció i millora a les instal·lacions de la Generalitat a ATLL; i com a contraprestació la tarifa de servei aprovada i la retribució per la producció d’energia elèctrica.Per part de la Generalitat, considera, hi ha la cessió d’ús i posada a disposició de les instal·lacions de la xarxa d’ATLL durant 50 anys amb un cànon com a contraprestació.

Amb tot, els càlculs per a la liquidació a partir de les dades que figuren en els comptes anuals auditats de la societat concessionària i una estimació de les dades a 31 de desembre d’aquest any, quan haurà obtingut uns ingressos estimats de 912,6 milions d’euros (ingressos per subministrament d’aigua i venda d’energia elèctrica).

Els càlculs de la comissió respecte la liquidació inclouen els costos d’explotació (aprovisionaments, despeses de personals i altres despeses d’explotació) i un marge industrial sobre els costos d’operació d’un 10%, més el cost de les obres executades, el cànon inicial i els cànons anuals satisfets, més l’interès sobre el cànon inicial pendent de recuperació. L’estimació, en total, és de 874,17 milions d’euros, fent una diferència de 38,42 milions d’euros entre els ingressos estimats de la concessionària i les despeses reconegudes per la comissió.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here