El Baix Llobregat té una superfície global de 32.144 Km2, això implica el 1’5% del total de Catalunya, i estan allotjades el 8’29% dels polígons, el 11’58% de les empreses i el 10’78% de la població

El Fòrum Empresarial del Llobregat acaba de publicar l’últim Informe sobre Conjuntura Econòmica del 4t Trimestre 2018. Segons aquesta última publicació i el Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica, a l’any 2010 hi havia a Catalunya 1.930 polígons industrials de més de 0’5 hectàrees, amb una superfície total de més de 36.000 hectàrees.

Segons dades del cens, actualment hi ha 1.535 polígons, dels quals es tenen dades actualitzades de 1.424 (el 92’77 del total). Aquests 1.424 polígons d’activitat econòmica concentren un total de 43.749 empreses i 28.967 Ha de sòl industrial, segons dades actualitzades del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) elaborat pels Departaments d’Empresa i Coneixement i el de Polítiques Digitals i Administració Pública amb la col·laboració de les quatre diputacions catalanes, ajuntaments, consells comarcals i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La majoria dels polígons tenen menys de 20 Ha, concretament el 70 per cent dels polígons no arriba a aquesta superfície. Hi ha un total de 43.749 empreses instal·lades, en el conjunt dels polígons, amb una mitja de 36 empreses/PAE, i una ocupabilitat mitja del 72% a Catalunya. Cal remarcar que més del 90% permeten l’ús industrial, però fruit de la transformació econòmica que s’està produint, el 54% dels polígons permeten l’ús logístic i un 62% permeten usos de serveis vinculats.

Com seria d’esperar, la indústria representa l’activitat predominant amb el 66% en els PAEs. L’altre terç es reparteix pràcticament per igual entre les activitats logístiques, les comercials i les de serveis. Del conjunt d’activitats industrials destaca el sector metal·lúrgic i de productes metàl·lics amb el 20%, l’alimentari amb el 14%, l’automoció amb el 10%, així com químic i plàstic també amb el 10%.

Molts polígons ofereixen, a part dels serveis que es presten des de la part pública, serveis de recollida de residus (el 39%), depuradora pròpia per als seus tractaments (26%), i el 9% tenen servei de seguretat i vigilància addicional. El 69% dels PAEs disposen d’un punt d’accés a fibra òptica a l’entrada del polígon, d’acord amb la informació facilitada pels operadors d’aquest servei. En aquest sentit, i considerant el nombre d’empreses present en el polígons, es pot concloure que més del 80% de les empreses instal·lades en els PAEs tindrien accés a fibra. També cal destacar que el 70% dels polígons tenen accés a gas, en qualsevol de les seves modalitats. En l’àmbit del subministrament elèctric, el cens apunta que més del 90% dels polígons tenen estació i/o subestació transformadora pròpia.

En els 118 polígons del Baix Llobregat, que tenen una superfície conjunta de 2.912’75 Ha, les 5.069 empreses existents impliquen que la taxa d’ocupació sigui del 81’24%, molt per sobre del conjunt dels polígons catalans. El 42’25% dels polígons tenen una superfície superior a les 20 Ha. I la superfície mitjana de les parcel·les és de 0’816 Ha, un 22 % superior a la mitjana catalana.

Font: Fòrum Empresarial del Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here