El termini de presentació de sol·licituds serà de 6 mesos a comptar del’endemà de la publicació al Diari Oficial (BOPB) i la Base de Dades Nacional de Subvencions

Per tramitar l’ajuda cal demanar cita prèvia al Servei Integral d’AtencióCiutadana (SIAC), a través del www.svh.cat o del telèfon 900.111.656

 

L’Ajuntament donarà suport a les famílies, entitats i empreses que han patitdesperfectes a la seva llar o instal·lacions a causa del temporal de pluja i vent Glòria, que va afectar gran part de Catalunya a finals del mes de gener. Així, la Junta de Govern Local ha aprovat una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació debéns immobles, amb l’objectiu de cobrir les despeses de tramitació de les obres de reparació o restauració d’instal·lacions o construccions.

El termini de presentació de sol·licituds és de 6 mesos a partir de l’endemà de lapublicació al Diari Oficial (BOPB) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
La regidora de Serveis Socials, Mireia Vergés, ha explicat que «és imprescindible restablir quant abans millor la normalitat a la ciutat, intentant evitar les possibles situacions de perill que comportin aquelles construccions i instal·lacions malmeses. Amés, l’equip de govern és sensible a les peticions de la ciutadania, i entenem que elsefectes del temporal han estat importants i que el poder adquisitiu mig de les famílies no és elevat, per tant considerem oportú ajudar a pal·liar al màxim aquestes despeses de rehabilitació».

Què se subvenciona?

L’import de la convocatòria de subvencions és de 20.000 euros, diners que s’han dedestinar a finançar obres desenvolupades durant els sis mesos posteriors a la seva publicació. Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

  1. El 5% pel que fa a l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) de la comunicacióprèvia d’obres o llicència d’obres que sigui necessària per a reparar o restaurar lesinstal·lacions o construccions malmeses pel temporal Glòria.
  2. El 100% de la Taxa de la comunicació prèvia d’obres o de la llicència d’obres quesigui necessària per a reparar o restaurar les instal·lacions o construccions malmeses pel temporal Glòria.
  3. El 100% de les despeses que es derivin de la sol·licitud d’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanquesprovisionals, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que siguin necessaris per a reparar o restaurar les instal·lacions o construccions malmeses pel temporal Glòria.

Com demanar les subvencions?

El termini de presentació de sol·licituds és de 6 mesos a partir de l’endemà de la publicació al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. S’hauran de presentar telemàticament o presencialment al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC) o al Servei Integral d’Atenció a l’Empresa (SIAE). El lloc de presentació de les sol·licituds per les persones físiques serà SIAC, i pel que fa a les persones jurídiques i les entitats serà al SIAE.

Caldrà demanar cita prèvia a través dels canals següents:

  • Web de l’Ajuntament: www.svh.cat
  • Aplicació mòbil SIAC AJSVH
  • Per telèfon: 900.111.656

Font: Aj. Sant vicenç

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here