El Govern espanyol declara l’Estat d’alarma fins el 9 de maig i aplica el toc de queda a tot Espanya, exceptuant les Canàries.  

La Generalitat fixa algunes excepcions: passejar gossos i espectacles culturals.

Què és un toc de queda?

Un toc de queda és la prohibició o restricció, establerta per les institucions governamentals, de circular lliurement pels carrers d’una ciutat o en llocs públics, mantenint-se els habitants únicament als seus domicilis tret d’excepcions de necessitat o urgència.

Segons les circumstàncies pot ser nocturn o diürn. És una limitació legal de la llibertat de circulació. De manera comuna s’aplica en situacions de guerra o de commoció interna que afecten a un país o a una ciutat. El seu compliment és controlat per les forces policials.

És pretén, amb el toc de queda, de manera general, garantir la seguretat, atenuar disturbis o minimitzar enfrontaments.

Existeixen també, els tocs de queda juvenils i els tocs de queda sanitaris. El primer, restringeix únicament la presencia dels adolescents que tenen menys d’una determinada edat en llocs públics durant la nit. L’objectiu d’aquest toc de queda és mantenir els joves a casa durant la nit i durant la matinada. Tot i així, és una mesura que ha estat impugnada jurídicament en molts casos.

El toc de queda sanitari és el que s’ha aplicat actualment a molts països degut a la pandèmia per COVID-19. La voluntat és limitar el contacte social de la població per així reduir l’augment descontrolat de casos.

Últim toc de queda a Espanya

L’any 1981, amb l’intent de Cop d’Estat a Espanya, Jaime Milans del Bosch, tinent general de l’Exèrcit de Terra i capità general de la III Regió militar, va ordenar la sortida dels tancs a Valencia i alhora va promulgar un anunci en el que declarava el toc de queda des de les 9 de la nit a les 7 del matí. L’acció era il·legal.

La il·legalitat d’aquesta acció del general Milans del Bosch i el fracàs del Cop d’Estat de 23 de febrer de 1981, va catapultar l’aprovació, l’1 de juny de 1981, la llei 4/1981 dels estats d’alarma, d’excepció i de setge. Una llei orgànica que ja s’havia contemplat prèviament a la Constitució aprovada l’any 1978, en la que, a l’article 116 s’afirma la necessitat d’una llei orgànica per a regular els estats d’alarma, d’excepció i de setge i les competències i limitacions corresponents.

En el mateix article 116.2, s’estableix que l’estat d’alarma serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres i per un termini màxim de quinze dies, tot i així, cal que en doni compte al Congrés de Diputats, que ha de reunir-se immediatament a aquest efecte. Afegeix, que el termini no pot ser prorrogat sense l’autorització d’aquesta cambra i que el decret determinarà l’àmbit territorial al qual s’estenen els efectes de la declaració.

Per altra banda, la Constitució, recull a l’article 55.1 la possibilitat que els drets reconeguts en la mateixa puguin ser suspesos però únicament quan sigui acordada la declaració d’estat d’excepció o de setge en els termes que es preveuen en el document.

La declaració de l’estat d’alarma

La llei orgànica 4/1981 d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge estableix que aquests estats es podran declarar quan les circumstàncies extraordinàries facin impossible el manteniment de la normalitat mitjançant els poders ordinaris de les Autoritats competents. Pel que fa l’estat d’alarma, es contempla la seva declaració per a catàstrofes, calamitats o desgracies públiques, tals com terratrèmols, inundacions, incendis urbans o forestals o accidents de gran magnitud. També per crisis sanitàries, tals com epidèmies o situacions de contaminació greus.

L’article sis, recull que, l’estat d’alarma es declararà mitjançant un decret acordat pel Consell de Ministres. En aquest decret es determinarà l’àmbit territorial, la duració i els efectes de l’estat d’alarma, que no podrà excedir quinze dies. Tal i com ja recollia l’article 116.2 de la Constitució, aquest només podrà prorrogar-se amb l’autorització expressa del Congrés dels Diputats, que en aquest cas, podrà establir l’abast i les condicions vigents durant la pròrroga.

L’article set recull que, als efectes de l’estat d’alarma, l’Autoritat competent serà el Govern o, per delegació d’aquest, el President de la Comunitat Autònoma quan la declaració afecti exclusivament a tot o part del territori d’una Comunitat. En la situació actual, el President de Catalunya ha estat designat com autoritat delegada per aplicar l’estat d’alarma.

Finalment, l’article onze, és on es recull, no la suspensió dels drets fonamentals reconeguts a la Constitució però sí la seva limitació, com per exemple, la limitació de la circulació o permanència de persones o vehicles a hores i llocs determinats, o condicionar-los al compliment de certs requisits, entre altres. Al següent article, el dotze, afegeix la possibilitat que es puguin adoptar altres mesures establertes en les normes per a la lluita contra les malalties infeccioses, la protecció del medi ambient o en matèria d’aigües i sobre incendis forestals.

Horaris del toc de queda a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha aplicat el toc de queda des d’avui a la nit. Aquest, serà entre les 10 de la nit les 6 del matí. Els comerços hauran de tancar a les 9 del vespre tot i que la restauració podrà servir a domicili fins les 10.

També quedaran tancats a les 9 els espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats esportives autoritzades. Les activitats culturals, és a dir, el cinema, els teatres i els auditoris podran acabar a les 10 i la tornada a casa es permetrà fins a les 11. Es recomana als assistents mantenir el tiquet o l’entrada fins arribar a casa.

Les excepcions que es contemplen per poder sortir de casa fora dels horaris establerts son les següents:

  • Assistència sanitària d’urgència
  • Adquisició de productes a la farmàcia per raó d’urgència (la més pròxima al domicili).
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
  • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  • Actuació urgent davant d’òrgans judicials
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Pel que fa als animals de companyia, s’ha autoritzat que els gossos es puguin passejar entre les 4 i les 6 del matí, sempre que es faci el mínim desplaçament imprescindible, de manera individual i prop del domicili.

Caldrà, tal i com va ser necessari durant el primer estat d’alarma, un justificant o certificat d’autoresponsabilitat que des de Protecció Civil es recomana portar omplert ja per facilitar la feina de la policia.

Les multes per incompliment del toc de queda aniran dels 300 als 6000 euros.

 

 

 

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here