L’Observatori comarcal publica un estudi sobre els efectes de la crisi en l’estructura productiva de la comarca, que engloba el període 2008-2012

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]’actual situació de crisi econòmica fa necessària una anàlisi continuada de la tendència que segueix la conjuntura laboral. En anteriors informes de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, ja s’havia estudiat l’impacte de la crisi en les principals magnituds del mercat de treball, però el present monogràfic recentment publicat, es centra en l’evolució i els canvis donats en l’estructura productiva de la comarca entre els anys 2008 i 2012, fent una aproximació a través de les dades d’afiliació a la Seguretat Social.

Els principals objectius de l’estudi son, d’una banda, veure quina ha estat l’evolució del teixit productiu del Baix Llobregat en els darrers 4 anys i, d’altra banda, comprovar si hi ha hagut un comportament diferencial pel que fa a la tipologia d’empreses (tant en termes de nombre de treballadors com pel que fa als sectors econòmics).

Evolució de l’estructura productiva

Segons es desprèn d’aquest informe, la pèrdua de llocs de treball en els darrers anys, s’ha vist clarament reflectida en les dades d’afiliació a la Seguretat Social. A partir del primer trimestre de 2008 s’observa una pèrdua de llocs de treball a la comarca durant nou trimestres consecutius. No és fins al tercer trimestre de 2010 que les dades d’afiliació van tornar a repuntar, però aquest increment només es va donar durant el tercer i quart trimestre de 2010 ja que a partir de 2011 l’estructura productiva del Baix Llobregat ha seguit baixant.

Com a resultat, de 304.643 persones afiliades a principis de 2008, la comarca ha passat a tenir-ne  256.065 el segon trimestre de 2012, el que significa una pèrdua de gairebé 50.000 llocs de treball en quatre anys.     

Font: Informe Trimestral de Conjuntura Laboral de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat

Grans sectors econòmics i tipus d’establiments

La disminució dels llocs de treball però, no s’ha donat per igual en tots els tipus d’empreses. La grandària dels centres de producció i els sectors d’activitat dels mateixos han estat factors determinants a l’hora d’explicar la pèrdua de llocs de treball a la comarca en els darrers anys.

Així doncs, segons mostra el present informe, si bé la pèrdua de llocs de treball s’observa en gairebé tots els sectors, els dos que més clarament s’han vist afectats per aquesta crisi pel que fa a la pèrdua d’ocupació, han estat l’industrial (-17.718 llocs de feina) i el de la construcció (-17.866).

Analitzant aquests dos sectors més en detall per grandària del centre productiu, hi ha una lleugera diferència, i és que en el cas de la indústria la pèrdua de feina en mitjanes i grans empreses ha estat superior que en el cas de la construcció, on  les micro i petites empreses, juntament amb el conjunt de treballadors d’aquest sector que cotitzaven de manera autònoma, són qui ha protagonitzat en major mesura la pèrdua de llocs de treball.

Dins del sector conegut tradicionalment com a sector serveis, el comportament ha estat diferenciat en funció de l’activitat. Les activitats de serveis de transport i comunicacions, i de comerç (a l’engròs i al detall), restauració i hoteleria, també han disminuït el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social. Els serveis a la producció (serveis a les empreses, activitats professionals i tècniques, activitats administratives, etc.) han disminuït en el seu conjunt el nombre de llocs de treball però aquesta disminució només s’ha donat en el cas de les empreses de menys de 250 treballadors, ja que les grans empreses que es dediquen a proveir aquest tipus de serveis han pujat en afiliació.

Les activitats d’administració pública i educació i de sanitat i serveis socials mostren un comportament diferenciat, ja que són els únics sectors que han augmentat la població afiliada en els últims 4 anys. En el cas de l’administració pública i el sector educatiu, el nombre de llocs de treball a la comarca al 2012 supera en 393 la xifra de 2008, però val a dir que aquesta xifra positiva correspon exclusivament al sector educatiu ja que si s’observa l’ocupació en les administracions públiques per separat, aquesta també ha disminuït. Les activitats relacionades amb la sanitat i els serveis socials han guanyat en aquests anys 1.076 persones ocupades.

Com a conseqüència d’aquests canvis, l’estructura per sectors dels llocs de treball de la comarca s’ha vist modificada. La indústria i la construcció han perdut pes respecte al 2008. La indústria ha passat d’un pes percentual sobre el total de llocs de feina del 22% l’any 2008 a un 19% el 2012. Per la seva part, la construcció ha baixat el seu pes en l’ocupació total del 12,8% al 8,2%. Fruit d’això, les activitats de serveis han augmentat el seu pes en el conjunt de l’estructura productiva de la comarca.

La variació per sectors que s’ha donat a la comarca segueix la tendència catalana, tot i que el Baix Llobregat encara manté una major proporció de població ocupada en indústria i construcció que el conjunt de Catalunya.

 

Totes les dades han estat extretes de l’ Informe Trimestral de Conjuntura Laboral de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El document complert el trobareu a aquest enllaç

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here