El ple extraordinari del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per dotar al parc de la màxima protecció i conservació de l’espai natural. És un projecte que s’ha treballat en comissions i ponències amb la participació de la Generalitat de Catalunya, AMB, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC), la Diputació de Barcelona i els 9 ajuntaments que formen part del parc.

El PEPNat es defineix a partir de dos eixos; la potenciació dels serveis ecosistèmics que aporta l’espai natural de Collserola, és a dir, els beneficis que l’espai aporta tant al medi ambient com a la societat i la qualitat de vida;  i un major control de les “pertorbacions”, és a dir, dels aspectes que poden afectar negativament al parc com els incendis forestals, la pressió urbanística o la freqüentació d’una gran quantitat de persones.

L’anterior PEPNat era el de l’any 1987 i requeria una actualització. Segons AMB, el nou pla equipara els espais lliures que tindrà el parc a una superfície de més de 700 camps de futbol a més de reduir el sòl destinat a infraestructures viaries i equipaments en més de 400 hectàrees.

El nou pla especial de seguretat estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic que està format pels principals rius i torrents. A més, potencia les activitats agropecuàries que doten de valor al parc i que es basen en el desenvolupament d’una economia verda. Defineix també un nou model d’ús públic i social que es constitueix per potenciar un oci responsable sense que els valors naturals del parc es vegin malmesos.

Es pretén que es millorin els valors ecològics i de connectivitat dels ecosistemes, que es controlin els efectes negatius sobre l’espai natural, que es potencii el patrimoni construït i el valor cultural a més de l’ecomomia verda i que sigui un model de l’ús públic per compatibilitzar els usos socials amb els valors naturals i paisatgístics. Es pretén, també, que el PEPNat sigui un pla dinàmic i que tingui una consideració rellevant pels efectes del canvi climàtic i de les característiques específiques de l’entorn mediterrani en què ens trobem.

Una altra de les novetats del Pla és el procés de participació ciutadana que s’obre per aportar propostes i suggeriments a partir de sessions presencials en relació a diferents temàtiques, participacions on-line  i atenció ciutadana a la seu de l’AMB i del CPNSC.

Imatge: www.amb.cat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here