• La comarca assoleix gairebé 20.900 empreses al tancament del trimestre, amb creixements anuals a la construcció (0,4%) i el sector primari (2,9%).

• L’afiliació segons residència padronal creix un 2% en termes interanuals i registra la xifra més elevada per a un mes de juny des de l’any 2012.

• El Baix Llobregat tanca juny amb 33.041 persones aturades, el valor més baix des de l’abril del 2008, amb un descens del 4,4% interanual.

El Baix Llobregat ha tancat el segon trimestre de l’any amb un nou creixement del nombre de llocs de treball fins a fregar els 341.000, la xifra més elevada de llocs de treball per a un mes de juny des del 2008. En paral·lel, el mercat del treball de la comarca continua expandint-se també pel que fa a l’afiliació segons residència padronal, que amb 372.190 persones a finals de juny de 2023, representa la xifra més elevada per aquest mes des del 2012.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Baix Llobregat, que també analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i el resum mensual de l’atur registrat.

Les microempreses, únic segment que decreix en comptes de cotització

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 0,6% a finals de juny de 2023 respecte a un any enrere, fins a les gairebé 20.900 empreses, una evolució oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior (març 2023) es registra un augment de 83 comptes de cotització a la comarca (+0,4%).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’empreses al Baix Llobregat durant el segon trimestre ha disminuït respecte a l’any anterior a la indústria i als serveis (un 1,7% i un 0,6%, respectivament). En canvi, els comptes de cotització han augmentat un 0,4% a la construcció i un 2,9% al sector primari.

Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 1,0% entre les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 79% del total—, i a la resta ha augmentat, però amb diferents intensitats: un 0,6% entre les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 0,3% entre les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 9,8% entre les grans empreses (de 250 i més treballadors).

Més assalariats/ades i menys autònoms/es

Els llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca han augmentat un 2,5% el 30 de juny de 2023 respecte a un any enrere, fins a les gairebé 341.000, la xifra més elevada per aquest mes des de 2008 (inici de la sèrie disponible)1. Un creixement similar al del conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement del nombre d’assalariats/ades (3,0%), mentre que el d’autònoms/es ha disminuït (-0,5%), evolució que difereix a la del conjunt de Catalunya en el segon cas (+3,3% assalariats i un +0,1% autònoms). D’aquesta manera, el Baix Llobregat compta amb 292.205 persones assalariades i 48.700 autònomes a finals de juny.

Respecte a l’any anterior el nombre d’autònoms/es ha minvat a tots els grans sectors econòmics, però amb diferents intensitats: un -4,2% a l’agricultura, un -2,2% a la indústria, un -0,1% a la construcció i un -0,5% als serveis. En canvi, el nombre d’assalariats/ades ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a l’any anterior (excepte a l’agricultura que disminueix un 6,3%): un 3,4% als serveis, un 2,5% a la construcció i un 1,3% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,1%): un 1,7% tant a les empreses petites com a les mitjanes i un 6,7% a les empreses grans.

La població estrangera impulsa l’afiliació segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,0% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 372.190 persones a finals de juny de 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,5%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,5%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,4% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen l’11,2% del total—, enfront de l’1,0% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 9% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors/es residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.

La taxa d’atur, en mínims històrics

El Baix Llobregat va tancar juny amb 33.041 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix des de l’abril del 2008. Respecte a l’any anterior es registra un descens del 4,4%, més intens al del conjunt de Catalunya (-2,5%).

La disminució anual ha estat molt similar entre homes i dones (un 4,5% i un 4,4% respectivament. Per trams d’edat l’atur es redueix un 1,2% entre els joves menors de 30 anys, un 9,9% entre les persones de 30 a 44 anys i un 7,4% entre els de 45 a 54 anys, mentre que ha augmentat un 1,1% entre els de 55 anys o més.

Per últim, l’atur disminueix a cinc dels deu grups analitzats: els professionals científics i intel·lectuals —que augmenta en 95 persones, el 5,0%—, els directors i gerents —13 persones més—, les ocupacions militars—4 persones més—, i els treballadors agrícoles i tècnics —amb 3 persones més en cada cas. Destaquen les disminucions en termes absoluts de 744 persones entre les ocupacions elementals i 320 persones entre els empleats d’oficina, comptables i administratius.

La taxa d’atur registral se situa en el 8,2% el juny, la xifra més baixa des del 2008 (inici de la sèrie disponible), i sis dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).

Font: Cambra de Comerç de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here