Esplugues signa el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019 per contribuir al progrés social i col·laborar en el creixement econòmic. Unanimitat de tots els grups municipals i adhesió dels agents econòmics i socials. És el segon pacte en l’àmbit econòmic que se signa a la ciutat per impulsar l’economia i promoure l’ocupació

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la implicació de tots els partits polítics amb representació al Consistori i els agents econòmics i socials de la ciutat han signat el “Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019”, per contribuir al progrés social i col·laborar en el creixement econòmic. Aquest és el segon pacte econòmic que s’impulsa a la ciutat, després que en l’anterior mandat s’aprovés el març de 2013 un pacte similar amb el mateix objectiu de contribuir a la reactivació econòmica.

Amb el nou pacte, l’objectiu és augmentar la capacitat municipal de donar resposta a necessitats sociolaborals de la ciutat, que es farà identificant aquelles actuacions que proposin solucions concretes que permetin avançar en la millora de l’ocupabilitat de les persones, la generació de nous llocs de treball i la competitivitat empresarial.

La trajectòria des de l’anterior pacte ha permès elaborar una diagnosi de la situació econòmica i del mercat de treball d’Esplugues, comparada amb Cornellà, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. D’aquesta diagnosi, realitzada entre els anys 2014 i 2015, han sorgit propostes d’actuació que recullen les aportacions de les formacions polítiques representades al consistori, sindicats i patronals més representatives del Baix Llobregat, una representació d’empreses del municipi, associacions de comerciants, persones emprenedores i persones treballadores en situació d’atur.

És a partir d’aquesta diagnosi que s’ha definit el document del pacte econòmic que ara se signa i aprova, amb l’objectiu de contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat, dues de les principals preocupacions de la nostra societat, fonaments que permeten impulsar un major benestar social.

Per a l’elaboració del document del pacte, s’han mantingut diverses trobades de treball a nivell municipal, amb els regidors i regidores del Consistori, a la vegada que l’alcaldessa Pilar Díaz i els regidors que tenen delegades competències en l’àmbit econòmic han mantingut diverses sessions de treball prèvies a la signatura del pacte amb els representants dels sindicats UGT i CCOO i del Servei d’Ocupació de Catalunya; amb els representants de les patronals PIMEC i AEBALL; amb les empreses que han participat en la diagnosi del pacte i en l’elaboració del document de l’actual pacte; així com també amb altres col·lectius implicats a la ciutat com ara Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues, la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues i l’Associació Empresarial Pedrosa, entre d’altres.

A aquestes trobades hi ha assistit també Albert Comellas, 4t tinent d’alcaldia i regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, i Javier Giménez, regidor d’Emprenedoria, Comerç i Consum, així com també els dos portaveus de l’equip de govern, el 1r tinent d’alcaldia Eduard Sanz –en representació del PSC- i el regidor Santi Siquier –portaveu de CDC-.

El text del pacte signat exposa que en el període 2006-2015 es produeix un increment substancial de persones en situació d’atur i s’incrementa l’atur masculí, tot i que l’atur femení continua essent més alt, tendència que s’observa a Esplugues i als municipis de l’entorn. Concretament, el mes de febrer de 2016 la taxa d’atur masculí registrat a la nostra ciutat és de l’11% i el femení, del 14,3%, tres punts per sobre del primer.

Així mateix, es fa una anàlisi del perfil de les persones aturades i s’observa que més del 50% són persones treballadores de més de 45 anys, un dels col·lectius més vulnerables; el 44% de les persones a l’atur es poden considerar de llarga durada, amb especial incidència entre els col·lectius amb un nivell d’instrucció més baix: gairebé el 70% de les persones a l’atur tenen un nivell d’estudis d’educació general. Pel que fa al sector d’activitat, la majoria de persones en situació d’atur, més del 70%, prové del sector serveis, tot i que l’increment més significatiu en el període 2013-2015 es produeix en el sector de la construcció. Finalment, el document explicita que cal tenir en compte altres factors que afegirien dificultats a l’hora de trobar feina: estar a prop de l’edat de jubilació, tenir alguna discapacitat, patir alguna situació que comporti risc d’exclusió social (ser víctima de violència de gènere, haver estat a la presó, haver patit una addicció, entre altres), etc.

Amb el nou pacte, Esplugues es proposa treballar per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, que posi l’accent a afavorir l’ocupació dels col·lectius que tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball. Per això, es vol potenciar la formació al llarg de la vida, la investigació i la innovació, facilitar el creixement de les nostres empreses i la captació de noves. I, en definitiva, que les empreses puguin generar riquesa de forma sostenible, i que aquesta sigui distribuïda justament en el conjunt de la societat a través de la plena ocupació de qualitat.

El text aprovat concreta que la sortida de la crisi parteix d’una realitat present que cal anar corregint i modificant en positiu donant importància a l’economia social, verda i sostenible; garantint que les condicions laborals siguin dignes i adequades a les necessitats de les persones en totes les seves dimensions, i facilitant a les empreses i persones emprenedores que desenvolupin els seus projectes amb possibilitats de viabilitat.

Davant el moment de transformació que, com la resta del territori, afronta Esplugues, amb un període de crisi que ha malbaratat anys de progrés econòmic i social i ha exposat les debilitats estructurals de l’economia catalana i de més enllà, el pacte econòmic actual ha de servir per conquerir el futur col·lectivament i amb èxit.

Es proposa per tant una estratègia consensuada amb els agents socials i econòmics locals que permeti treballar de manera conjunta i ajudi a sortir enfortits de la crisi, per convertir Esplugues en una ciutat amb una economia intel·ligent, sostenible i integradora, que gaudeixi d’alts nivells d’ocupació de qualitat i de cohesió social.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, ha remarcat que “l’estratègia de complicitat, consens i participació que hem seguit els darrers mesos a Esplugues ens ha permès signar amb un ampli consens de les forces polítiques, els agents socials i econòmics un nou pacte que ha de ser efectiu i viable per aconseguir la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat a la ciutat. En definitiva, per crear més ocupació i que sigui de qualitat”.

“El fet d’aprovar aquest pacte econòmic amb la unanimitat de tots els grups municipals del nostre ajuntament demostra la capacitat que tenim de consensuar polítiques adreçades a generar ocupació i lluitar contra l’atur que ens demana la ciutadania. I el fet de signar-lo amb els sindicats i les entitats empresarials consolida les mesures que tothom considera adequades”, afegeix l’alcaldessa.

Un pla amb 73 projectes, 4 prioritats i 4 línies d’actuació

El pacte econòmic es concreta en 73 projectes amb l’objectiu de cercar el benestar de les persones a través de la cohesió social, el creixement sostenible i la generació d’ocupació de qualitat. La ciutat es dotarà de nous recursos, programes i eines d’intervenció municipal per donar resposta a necessitats sociolaborals del territori, identificant actuacions que proposin solucions concretes que permetin avançar en la millora de l’ocupabilitat de les persones, la generació de nous llocs de treball, el desenvolupament del teixit comercial i empresarial, i la millora de la seva competitivitat. Això es farà comptant amb la participació i la implicació dels agents econòmics i socials del territori.

Es proposen 4 prioritats de treball per vetllar pels drets de les persones treballadores, la creació de riquesa de forma sostenible i equilibrada, i la millora del benestar social:

1a. Impulsar un creixement intel·ligent i el desenvolupament d’una economia basada en la indústria, el coneixement i la innovació.
2a. Afavorir un creixement sostenible: promoció d’una economia que faci un ús més eficient dels recursos, que sigui més verda i competitiva.
3a. Impulsar un creixement social i integrador: foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació de qualitat que aporti cohesió social i territorial.
4a. Vetllar per la contractació estable i el foment de les relacions laborals equilibrades.

I 4 línies d’actuació:

1. Promoció de l’activitat econòmica del territori.
2. Potenciació de l’emprenedoria i la creació d’empresa.
3. Impuls al desenvolupament del sector comercial.
4. Assoliment d’una ocupació de qualitat i potenciar el treball digne. Lluitar contra l’atur i la precarietat laboral.

1. Promoció de l’activitat econòmica del territori

Pel que fa a les empreses presents al municipi, cal valorar l’aportació a la riquesa que fa la indústria existent i proposar una estratègia per tal d’incrementar-ne el nivell tecnològic i la millora de la productivitat, i promoure’n la internacionalització. Les empreses del sector serveis també són un actiu al municipi que s’ha de tenir en compte i potenciar (en especial, els serveis basats en el coneixement).

Un dels factors crítics per assolir aquests objectius es concreta en la millora de les zones d’activitat econòmica que facin més competitiu el municipi i permetin atreure activitat. Garantir els serveis bàsics d’aquestes zones seria la primera fase de les intervencions; posteriorment s’haurien d’implementar altres mesures de millora.

D’altra banda, caldria potenciar la relació publicoprivada i entre les mateixes empreses. Aquest objectiu es podria articular a través d’una estratègia de clústers de tal manera que fos encara més atractiu per a empreses d’alguns sectors instal·lar-se a Esplugues.

En aquest sentit, s’observa una interessant concentració d’empreses del sector farmacèutic que, en cas d’impulsar-se el clúster, podria ser un element per atreure empreses del sector o fins i tot podria potenciar serveis a empreses que tinguin relació amb aquestes activitats, o que siguin complementàries. Un altre cas podria ser el sector sociosanitari, que en el cas d’Esplugues es pot veure afavorit per la ubicació, la concentració d’aquest tipus d’activitats i la piràmide d’edats de la població.

També cal explotar l’oportunitat de tenir Barcelona com a municipi veí, aprofitant el potencial de la marca de la capital catalana en l’àmbit local, nacional i internacional com a facilitadora per a la implantació d’empreses i equipaments a Esplugues.

Entre altres propostes concretes, es proposa definir i implementar accions de millora per a les zones d’activitat econòmica; estudiar la modificació de l’ordenança per facilitar més d’una llicència d’activitats de forma temporal en un mateix local; atraure noves inversions i fer valer el municipi per a nova activitat econòmica, i definir i posar en marxa un pla de recuperació de naus i locals buits.

2. Potenciació de l’emprenedoria i la creació d’empresa

El servei de creació d’empresa ha de tenir com a objectiu central intentar incentivar la creació d’empresa en activitats que tinguin viabilitat i convidar a replantejar aquelles activitats que es valori que no en tinguin.

D’altra banda, potenciar tant la cultura emprenedora en la societat com la creació d’empreses, són factors molt importants per incrementar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació.

Es proposen mesures concretes com ara la realització de jornades de millora de competències en emprenedoria i lideratge femení; així com realitzar un projecte pilot de cultura emprenedora en tots els nivells de l’ensenyament reglat.

3. Impuls al desenvolupament del sector comercial

La proximitat respecte de Barcelona pot generar una dilució d’identitat i del sentiment de pertinença en favor d’un entorn marcadament urbà. En aquest context cal convidar a valorar quines ofertes comercials tenen prou demanda al municipi, atès que l’oferta comercial de Barcelona és molt propera.

Aquesta proximitat a Barcelona pot ser una fortalesa i una oportunitat que permeti oferir, en el terme municipal, uns serveis que puguin ser atractius.

Es proposa entre d’altres continuar realitzant fires i mostres municipals per promoure l’activitat econòmica i el comerç; potenciar eixos comercials amb actuacions que integrin criteris d’urbanisme comercial i senyalització; incentivar les compres de “km zero”; i establir convenis de col·laboració entre empreses i la borsa de treball municipal per a la inserció laboral de joves i d’aturs de llarga durada.

4. Assoliment una ocupació de qualitat i potenciar el treball digne. Lluitar contra l’atur i la precarietat laboral

Promoure l’ocupació de qualitat ha de ser una de les principals prioritats socials al municipi. Les tendències de recuperació econòmica generen ocupació en uns sectors d’activitat i per a uns tipus de perfils que no es corresponen, d’entrada, amb els perfils majoritaris de les persones que hi ha a l’atur a la localitat. Si afegim que el nombre d’aquestes persones és força important, caldrà vetllar, en la mesura que sigui possible, per tal que no quedin expulsades definitivament del mercat de treball.

Des d’aquesta perspectiva, s’ha d’incidir especialment a promoure la inserció laboral mitjançant l’augment de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, sobretot d’aquelles amb especials dificultats que es caracteritzen per tenir un nivell formatiu bàsic i trobar-se en franges d’edat elevades. D’altra banda, la taxa d’atur continua essent superior en les dones i s’ha de continuar treballant per reduir aquest diferencial.

Per acabar, atès que l’atur és una problemàtica central a la nostra societat que requereix la recerca de solucions d’una forma participativa, es promourà la implicació de les persones en situació d’atur a través dels mecanismes que es considerin adequats.

El conjunt d’aquestes estratègies necessita adoptar una visió supramunicipal a fi d’optimitzar recursos públics.

En aquesta 4a i darrera línia d’actuació, es proposa entre d’altres potenciar l’orientació laboral a persones en atur; portar a terme projectes singulars per afavorir la inserció laboral de persones amb més dificultats; realitzar projectes específics per a joves; realitzar actuacions de formació professional ocupacional; fer seguiment de la qualitat de l’ocupació i les relacions laborals; i també fomentar les bones pràctiques en les relacions laborals a les empreses.

Amb el nou pacte aprovat i signat, l’alcaldessa Pilar Díaz assenyala que “l’Ajuntament vol continuar fent d’Esplugues una ciutat amb qualitat de vida, que vetlla pel benestar de totes les persones i la igualtat d’oportunitats i que dóna oportunitats i promou l’ocupació i l’activitat econòmica i comercial. Una ciutat amb cohesió social a tots els barris”.

L’alcaldessa afegeix que “tenim unes prioritats molt clares, com és continuar donant atenció a les persones, per garantir la qualitat de vida, la igualtat i el benestar, i impulsar la recuperació econòmica, el comerç i l’ocupació. Seguirem lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, atenent a qui més ho necessita. I, al mateix temps, continuarem invertint a la ciutat, mantenint les finances sanejades i garantint l’eficiència econòmica municipal”.

Font: Ajuntament d’Esplugues

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here