El Consell Metropolità de l’AMB va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, una moció en què es demana a l’empresa pública de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) complir i ampliar els criteris de transparència

Per una banda, la moció aprovada insta que es publiqui la plantilla i la relació de llocs de treball de TB SA i FMB SA (TMB) a la pàgina de transparència de TMB. Aquesta informació, segons detalla la moció, “ha d’incloure com a mínim la mateixa informació que es facilita per al personal de l’AMB, que comprèn, entre altres, la denominació del lloc de treball, la categoria professional i la retribució bruta anual”. L’AMB demana que aquesta informació comprengui tant el personal de conveni com el de fora de conveni.

D’altra banda, l’AMB també sol·licita, a través de la moció, que es publiqui a la pàgina de transparència de TMB l’organigrama de l’empresa, amb indicació expressa de tres informacions concretes: la denominació del lloc directiu, les funcions detallades del càrrec i el nom del titular del lloc. I que aquest organigrama inclogui com a mínim tots els càrrecs identificats en les categories G1 (membres del Consell de Direcció de TMB) i G2 (directors de servei).

En aquesta línia, l’AMB també sol·licita que es traslladin tots els contractes del personal directiu d’aquestes empreses, entenent com a personal directiu els identificats com a G1 i G2, als membres del Consell d’Administració de TB SA i FMB SA (TMB).

Finalment, la moció de l’AMB també preveu que, en el marc del Consell d’Administració de TMB, s’elabori un informe sobre la idoneïtat de l’actual organigrama directiu de TMB i que, si cal, s’elabori un pla per adequar l’estructura directiva a les necessitats actuals de l’empresa, sempre dins d’un marc de racionalització.

Font: AMB 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here