L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat presenten l’infome “Les dones en el mercat de treball. S’està eixamplant l’escletxa?”, elaborat amb les darreres dades disponibles i amb la voluntat de conèixer la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat, partint de l’anàlisi de 5 grans àmbits temàtics:

1 L’accés al mercat de treball. La formació.

2 Els principals indicadors de la població en edat de treballar.

3 Els usos del temps i cura.

4 Els salaris, prestacions i la pobresa.

5 El mercat de treball segons demanda.

Destaquem a continuació algunes de les conclusions més rellevants de l’informe:

• Disminueix la presència de les dones en els cicles formatius tecnològics. El curs 2017-2018 registra el menor pes de dones matriculades en cicles formatius al Baix Llobregat. En àmbits com informàtica i comunicacions, el descens és constant (passa del 16,2% el 2003 al 5,5% el 2017). Els cicles formatius amb més presència de les dones són imatge personal (91,5%), serveis socioculturals i a la comunitat (86,1%) i sanitat (77,6%), fet que denota que es continua amb la feminització de determinats sectors i futures professions. Els estereotips de gènere segueixen enquistats i molt presents.

• La jornada a temps parcial té nom de dona. El 7,1% dels homes estan ocupats a temps parcial, mentre que en les dones, l’ocupació a temps parcial és del 22% (un diferencial de 14,8 punts percentuals).

• Els llocs de decisió en el sector empresarial i cooperativista són ocupats per homes en un 68%.

• Les sol·licituds de prestacions per paternitat baixen, fet que trenca amb el creixement observat el 2017. El 91,1% de les altes concedides per excedència de cura a un familiar són per a dones. Els homes comencen a fer-se càrrec dels treballs de cura d’infants, i aquesta funció guanya prestigi mentre que la cura de les persones grans o dependents és un àmbit clarament femení.

• La desigualtat salarial és transversal, afecta a tots els sectors, edats i ocupacions, i l’any 2016 a Catalunya se situa en un 23,4%.

• La bretxa salarial en les pensions és del 44% a favor dels homes. L’import mitjà de les pensions contributives dels homes al Baix Llobregat és de 1.331 euros, i la de les dones no supera els 748 euros.  Pel que fa a les pensions de viduïtat, la seva quantia mitjana en dones és de 718 euros.

•  En tots els municipis de la comarca hi ha més dones registrades en l’atur, que homes.

Les principals conclusions de l’informe són preocupants en el sentit que no són noves. En certs casos són dades que ja es mostraven negatives en anteriors edicions de l’informe, i que enguany empitjoren, eixamplant l’escletxa de gènere, fet que demostra que els avenços en igualtat no estan consolidats, i en alguns casos poden retrocedir fàcilment de manera significativa.

Per a les dones, més edat vol dir més atur, més precarietat, menys pensió i més pobresa.

Encara estem molt lluny d’assolir la igualtat entre dones i homes. Les oportunitats de desenvolupament professional, personal i familiar no són iguals per a tothom, i les dones cada vegada estan més lluny dels espais de decisió i de poder real.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here