El ple del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat inicialment, amb el vots favorables de PSC CP, ENTESA, CUP PA i Compromís i acord per Torrelles, les abstencions de PDCAT, PCPB i ERC AM i el vot desfavorable de PP i Ciutadans, el Reglament pel que s’estableixen les condicions d’explotació de les autoritzacions de transport de viatgers en vehicles de turisme amb conductor de fins a nou places (VTC), quan presten els serveis urbans a l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El nou Reglament que ara s’ha aprovat inicialment parteix de les normes que regulen l’activitat dels VTC a l’àmbit estatal i autonòmic, inclòs el Decret aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya.

La nova reglamentació que s’aplicarà a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona regularà les condicions d’explotació de les autoritzacions de vehicles amb conductor de fins a nou places dels serveis que discorrin íntegrament dins el seu territori, és a dir, que tinguin el seu origen i la seva destinació a l’àmbit metropolità.  Estarà vigent durant el temps previst per la Disposició transitòria única del Reial decret-llei 13/2018, de 28 de setembre, i estaran subjectes les autoritzacions VTC contemplades en aquest mateix Reial decret-llei.

Els titulars de les autoritzacions VTC que desitgin treballar en territori metropolità hauran de donar-se d’alta en un Registre de vehicles, en el qual s’haurà d’acreditar  que es reuneixen tots els requisits per poder treballar com a transport urbà a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Reglament també estableix els requisits que hauran de complir els vehicles, així com les normes de prestació del servei, com ara:  la prohibició de circular a la cerca de clients, o la prohibició de la geolocalització, entre d’altres.

Respecte a la precontractació, s’estableix que els serveis de VTC hauran de ser concertats amb una antelació de 60 minuts entre la contractació o reserva del servei i la prestació efectiva del mateix, i que, una vegada precontractat, el client podrà accedir a la informació que identifiqui el vehicle que li dona servei.

Els  VTC estaran sotmesos a d’altres condicions com ara el descans setmanal i els horaris de prestació del servei. Tots aquests aspectes tindran una certa flexibilització per causes justificades, inclòs el temps de precontractació.

Un altre aspecte que regula el Reglament és el registre de serveis. Els VTC que facin serveis a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hauran de registrar-se en el moment de sol·licitud de cada servei, on s’haurà d’especificar totes les característiques del mateix. La nova reglamentació metropolitana contempla també el sistema d’inspecció i el règim sancionador que s’aplicarà.

Serà l’Institut Metropolità del Taxi, organisme depenent de l’AMB, qui s’encarregarà de la gestió del servei dels VTC i del compliment d’aquest Reglament.

Font: AMB

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here