El debat sobre la llengua catalana, sorgit les últimes setmanes ens interpel·la a fer una reflexió col·lectiva i actualitzar la nostra posició al respecte. Ho hem fet plasmant-ho al document: “En defensa del català i per la promoció del seu ús social”, on les CCOO tornem a expressar el nostre compromís amb la llengua catalana, analitzem la realitat sociolingüística del país i fem una sèrie de propostes generals, a l’àmbit del treball i internament per reforçar la seva posició.

CCOO ha estat sempre un espai de trobada de treballadors i treballadores, nascuts aquí i vinguts d’arreu, que compartim interessos i un fort vincle social. Sempre hem sostingut que els drets socials i els drets nacionals són indestriables i seguint la idea de Josep Benet, continua sent vigent allò que “Catalunya és un sol poble”. Entenem la cohesió com un compromís explícit per reforçar i impulsar el català com a llengua pròpia de Catalunya, on per cert, encara s’utilitza menys que el castellà i és clarament deficitària a l’administració de justícia, universitats, cinema, etiquetatges, còmics, videojocs o xarxes socials. Malgrat que hi ha hagut una evolució molt notable i creixent, l’aspiració de construir un bilingüisme complet no ha arribat. Avui tornem a comprometre’ns amb un futur plurilingüe, què suposa avantatges culturals, acadèmics, laborals, socials, vivencials. El monolingüisme no és una opció que entenguem ens beneficiï ni personalment ni social.

La nostra realitat sociolingüística no es pot explicar sense considerar la immigració de 1,5 M de persones als anys 60 i 70 o els 1,3 M de persones durant la primera dècada dels 2000 a Catalunya. Avui, un 18,5% de la població fa servir altres llengües. La motivació principal dels moviments migratoris és la recerca d’un futur laboral i social. Per tant, el primer àmbit de relació amb el país es produeix precisament en el lloc de treball. Sorprèn que la investigació sociolingüística hagi prestat poca atenció als usos al món del treball o la influència en la inclusió social i els usos lingüístics de persones nouvingudes quan s’incorporen a organitzacions sindicals, polítiques, veïnals, culturals, esportives o solidàries.

CCOO sempre hem assumit les responsabilitats pròpies en l’ús del català en el món del treball. Sempre hem volgut ser un agent actiu en la promoció, en la construcció de  forts consensos en l’ús i drets lingüístics i, assumim amb cert pessimisme que és una oportunitat molt desconeguda, poc valorada i aprofitada pels poders públics. Som un espai d’acollida, participació i socialització, un gran espai d’immersió lingüística i integració social que conté eines com la formació, l’assessorament o la negociació col·lectiva que afecten milers de persones treballadores.

Les nostres propostes articulen un seguit de polítiques públiques que incideixen en la inclusió laboral i social de les persones treballadores com un element per garantir el dret a treballar en català. Proposem que en la negociació del Pacte Nacional per la Llengua s’inclogui la perspectiva del treball i els usos en les empreses. Diagnosticar bé la situació lingüística en el món del treball, promovent l’elaboració de millors indicadors públics i estudis que permetin seguir l’evolució i prendre decisions fonamentades. Incorporar plenament el català als usos tecnològics: digitalització, robotització, accés massiu al lleure electrònic en línia, xarxes socials, jocs i esports, cercadors. Promoure activitat econòmica evitant la dependència total de serveis i productes tecnològics en altres llengües. El diàleg social, hauria de consensuar i finançar la normalització lingüística en l’àmbit laboral per garantir drets lingüístics, evitar desigualtats i segregació per motius d’origen o de llengua. Intensificar acords per garantir l’ús del català en la negociació col·lectiva (publicació dels convenis col·lectius, acords d’empresa i assegurar l’existència de la versió catalana als convenis d’àmbit estatal). Avançar a empreses que tenen el seu àmbit d’actuació a Catalunya perquè incorporin en el marc de la responsabilitat social corporativa un compromís amb l’entorn per incorporar l’ús del català i plans d’acollida lingüística per al personal treballador estranger amb participació de la representació legal. Acords de gestió d’usos lingüístics a l’empresa, impulsar el plurilingüisme com a factor de competitivitat i ús d’eines tecnològiques que facilitin la comunicació plurilingüe en el món del treball. Adquirir competències lingüístiques adequades i suficients per al lloc de treball, desenvolupant plans de formació lingüística i de reciclatge en el marc de la formació contínua. Finalment, proposem que el Departament d’Empresa i Treball habiliti un registre públic que permeti difondre iniciatives empresarials verificables, que farien un gran favor en complir el deure de disponibilitat lingüística que estableix la llei per garantir els drets lingüístics de la ciutadania, especialment en el cas de personal d’atenció directa i serveis públics.

CCOO també hem d’avançar a escala interna en la promoció de l’ús del català, usantlo, ajudant a usar-lo i formant per conèixer-lo. Garantint l’ús a totes les nostres estructures i als nostres actes públics, consolidant el nostre servei Lingüístic, creant programes sindicals específics que contribueixin a estendre’l a l’Administració de justícia, implementant formats digitals que desenvolupin mesures per capacitar en català a les persones que fan assessorament o creant estàndards que continguin paraules i expressions capaces de descriure, categoritzar i fer visibles les realitats del món del treball de manera clara i entenedora.

CCOO tornem a manifestar que la diversitat lingüística és una riquesa i una oportunitat. Atraure nous parlants implica que la llengua ha de ser funcional i l’hem d’associar a valors positius i de futur,  en cap cas convertir-se en instrument al servei d’un projecte polític, ni cap projecte polític s’hauria d’autoproclamar amo d’una llengua. Manifestem la nostra absoluta disconformitat amb la posició de persones i organitzacions que inciten el conflicte lingüístic com a eina partidista i electoralista, com a instrument d’exclusió i de poder. Tanmateix, rebutgem la judicialització de la llengua catalana, que està generant decisions incomprensibles i continuarem reforçant la idea que existeixen possibilitats certes per a tornar a construir consensos amplis. Col·laborarem en bastir un Pacte Nacional per la Llengua que signifiqui un esforç més gran d’administracions i entitats per garantir els drets lingüístics de tothom. En definitiva, ens comprometem amb un país on la llengua catalana juga a favor de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Josep M. Romero Velarde. Secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès,

Anoia, Garraf

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here