• La comarca assoleix 356.970 llocs de treball a finals del primer trimestre de l’any (+2,9% respecte a l’any anterior), la xifra més alta des del 2008.

• Amb 21.038 comptes de cotització registrats, el nombre d’empreses comarcals creix un 1,1% respecte al mateix període de l’any anterior.

• L’afiliació segons residència padronal s’incrementa un 2,3% interanual fins a les 379.790 persones, que representa la segona xifra més elevada des del 2012.

• La comarca va tancar el mes de març amb 33.765 persones a les llistes de l’atur, el valor més baix per a aquest mes des de l’any 2008.

El Baix Llobregat ha tancat el primer trimestre de l’any amb la xifra més alta d’afiliacions a la Seguretat Social des del 2008, batent així el rècord del trimestre anterior, així com la millor xifra d’afiliats/es segons residència padronal des del 2012. Paral·lelament, el teixit empresarial ha continuat expandint-se, amb 238 comptes de cotització més en comparació al primer trimestre de l’any anterior.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat, que a més d’analitzar el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació, també inclou el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

El creixement empresarial, gairebé idèntic al del conjunt de Catalunya

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca se situa en 21.038 a finals de març de 2024, un 1,1% superior respecte a un any enrere (238 empreses més), un creixement molt similar al registrat pel conjunt de Catalunya (+1,2%). Així mateix, respecte al trimestre anterior (desembre del 2023) es registra un augment de 115 comptes de cotització a la comarca (+0,5%).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’empreses només ha crescut respecte a l’any anterior als serveis (+1,6%), s’ha mantingut pràcticament a la construcció (una empres més) i ha disminuït a la indústria (17 empreses menys).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha augmentat a tots els trams analitzats i amb més intensitat (en termes relatius) a mesura que augmenta la dimensió: un 0,7% entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es) —que representen el 78,5% del total—, un 2,6% entre les empreses petites (de 10 a 49 treballadors/es), un 2,8% entre les mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) i un 7,5% entre les grans empreses (de 250 i més treballadors/es).

La comarca compta amb 10.140 llocs de treball més que l’any anterior

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors/es autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 2,9% el 31 de març de 2024 respecte a un any enrere, fins a les 356.970, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible), un creixement menys intens al registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats/es (3,3%) que entre els autònoms/es (0,9%), evolució molt similar a la del conjunt de Catalunya (3,6% assalariats/es i un 1,4% autònoms/es). Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior, el nombre d’assalariats/es només ha minvat a l’agricultura (-13,8%, 20 assalariats/es menys).

Cal tenir present que des de març de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.

La resta ha augmentat, però amb diferents intensitats: un 4,0% als serveis, un 1,4% a la construcció i un 0,7% a la indústria. El nombre d’autònoms/es ha augmentat un 1,1% als serveis i un 0,8% a la construcció; mentre que ha disminuït un 4,4% al primari i un 1,6% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i força en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (- 35 assalariats/es, un -0,1%): un 2,3% a les empreses petites, un 2,1% a les mitjanes i un 6,4% a les grans.

Nou rècord d’afiliats/es segons residència padronal a la comarca

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 379.790 persones a finals de març de 2024, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,6%) que entre els homes (2,1%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,8%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,6% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen l’11,3% del total— , enfront de l’1,7% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 6,4% més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors/es residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur de març cau fins a nivells mínims per a aquest mes des del 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2024 tanca amb 33.765 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, el valor més baix per aquest mes des del 2008. Respecte a l’any anterior es registra un descens del 3,1%, disminució més intensa a la del conjunt de Catalunya (-1,1%).

La disminució anual ha estat més notable entre els homes (-4,3%) que entre les dones (-2,3%). Per trams d’edat l’atur es redueix un 2,6% entre els joves menors de 30 anys, un 4,1% entre les persones de 30 a 44 any i un 6,7% entre els de 45 a 54 anys, mentre que entre les persones de 55 any o més pràcticament es manté (-16 persones, un -0,1%).

Per últim, l’atur augmenta a quatre dels deu grups analitzats: els professionals científics i intel·lectuals (183 persones més), els tècnics i professionals de suport (+59), els directors i gerents (+18) i els empleats d’oficina (+11). Destaquen les disminucions en termes absoluts de 587 persones a les ocupacions elementals i 326 persones als treballadors/es de restauració, personals i venedors.

La taxa d’atur registral se situa en el 8,2% el març, la segona xifra més baixa des del 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere del juny 2023, i gairebé un punt percentual per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,1%).

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here