L’estructura productiva i el model competitiu al Baix Llobregat, han estat analitzats per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. També en destaca que a la comarca, el 39% de la població ocupada en el sector industrial ho està en activitats basades en tecnologia alta o mitjana-alta, i que dins del sector serveis, el 33% de la població treballa en activitats basades en el coneixement

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]D[/dropcap]es del segon trimestre de 2011 fins al segon trimestre del 2012 la tendència negativa de l’economia pel que fa als efectes sobre l’estructura productiva de la comarca ha suposat la pèrdua de centres de treball i afiliació a la Seguretat social tant en el sector serveis com en el sector industrial.

Entre el segon trimestre del 2011 i el segon trimestre del 2012 es produeix un descens d’un  -4,1% de població assalariada i un  -1,7% de població autònoma  per al conjunt de la comarca. Els centres de cotització mostren el mateix comportament decreixent amb una caiguda del -2,7%. En termes absoluts, en l’últim any al Baix Llobregat han desaparegut 566 centres de treball i hi ha 11.921 afiliats menys a la Seguretat Social. L’actual període de recessió iniciat al 2008 manifesta una davallada de la població afiliada, tant assalariada com autònoma, que encara no ha vist la seva fi.

Des de l’any 2002 les activitats més competitives, tant del sector industrial (de tecnologia alta i mitjana-alta) com del sector serveis (basades en el coneixement), presenten a la comarca una tendència  a augmentar el seu pes sobre el total de centres de treball pròxim a 3 punts percentuals respecte a 2001. En conjunt es pot observar que  el Baix Llobregat, amb un pes de la indústria sobre l’estructura productiva força important, està duent a terme una transformació, lenta però sostinguda, del model competitiu per a la seva indústria.

Això queda palès en les dades observades per al segon trimestre del 2012, on el 28,1% de les empreses del sector industrial de la comarca desenvolupen activitats de tecnologia alta i mitjana-alta, la qual cosa suposa un increment de 0,3 punts percentuals respecte l’any anterior i el situa per sobre de la mitjana provincial i nacional (que és del 24,1% i del 23,3%, respectivament). D’altra banda, el 22,4% de les empreses del sector serveis a la comarca estan basades en el coneixement. Aquest percentatge però es situa per sota del 27,9% a nivell de província de Barcelona i del 26,9% pel conjunt de Catalunya.

Tot i així s’ha donat un increment a la comarca de 0,4 punts percentuals respecte l’any anterior en aquest sector de serveis basats en el coneixement.

La població ocupada en activitats competitives, tant pel que fa a població assalariada com a l’autònoma, presenta un augment durant el període de recessió del seu pes en el conjunt de població ocupada, especialment pel que fa a les activitats del sector serveis basades en coneixement en les quals s’observa un  augment des de l’any 2006 en la proporció que representen sobre el conjunt d’activitats de serveis.

En termes generals es pot afirmar, doncs, que l’impacte de la crisi econòmica està sent inferior a les activitats més competitives basades en tecnologia que en les que no  estan basades en tecnologia. Si es prenen en consideració les variacions anuals en el sector de la indústria s’observa com la caiguda de població afiliada en activitats de tecnologia alta o mitjana-alta és menys pronunciada que en les de tecnologia baixa o mitjana-baixa (-5,1% vs. -6,6%) per a la comarca. El mateix passa en el sector serveis on es constata una caiguda menor entre la població afiliada dins del sector serveis d’activitats basades amb coneixement d’aquelles no basades en coneixement, un -1,8 contra un -3,3% respectivament.

Actualment al Baix Llobregat el  39,3% de la població ocupada en el  sector industrial ho està en activitats competitives del sector basades en tecnologia alta o mitjana-alta, xifra que disminueix al 38,9% a nivell provincial i al 35,4% a nivell nacional. Dins del  sector serveis el  33,2% de la població treballa en  activitats basades en el coneixement i els valors comarcals es situen per sota de la província de Barcelona (46,4%) i del conjunt de Catalunya (44,7%).

La disparitat entre ambdues dades comarcals en comparació a la província i el conjunt del país, per als sectors industrial i de serveis, posa l’accent sobre la debilitat que pot tenir el mercat de treball i l’estructura productiva del Baix Llobregat i el poc valor, en termes de model competitiu, de les activitats del sector serveis.

Cal recordar, però, que el sector serveis actualment ocupa a més de 185.000 persones a la comarca quan el sector industrial no arriba a les 50.000. Així doncs, és necessari posar una atenció especial en aquestes activitats terciàries, amb un nivell de competitivitat per sota de la resta de la província i de Catalunya.

Pel que fa al pes de la comarca sobre el total de població assalariada i autònoma de la província que treballa en activitats del sector industrial de tecnologia alta i mitjana-alta, representa el 14,6%. Pel que fa a la població vinculada a activitats del sector serveis basades en el coneixement, passa d’un 8,1% en el 2011 a un 7,9% del total de la província per aquest 2012. Respecte al conjunt de Catalunya, l’afiliació de la comarca al sector serveis basat en el coneixement només suposa un 6,3% del total català. Aquesta última xifra és del 12% pel que fa a la població  vinculada al sector industrial de tecnologia alta i mitjana-alta.

Analitzant les dades específiques pel segon trimestre de 2012, es veu com el sector industrial de la comarca del Baix Llobregat ha perdut  població afiliada respecte l’any anterior, de la qual  1.010 persones han deixat de treballar a la indústria de tecnologia alta i mitjana-alta  i 2.058 ho han  fet en  la indústria de tecnologia baixa i mitjana-baixa.

Les principals activitats que més han caigut s’han registrat a la industria de tecnologia baixa i mitjana-baixa.

Relacionades amb el sector terciari o de serveis, treballen a la comarca 61.763 persones en activitats basades en el coneixement i 124.050 en activitats no basades en el coneixement. Comparativament amb les dades de l’any anterior aquest sector s’ha reduït amb 2.790 persones.

 

Més informació seguint aquest enllaç a l’informe sobre estructura productiva i el model competitiu al Baix Llobregat de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here