Malgrat haver estat el sector que més ha patit els efectes de la crisi econòmica, el Valor Afegit Brut del sector industrial augmenta a la comarca i ja arriben al 40% els assalariats que treballen en activitats de valor afegit, que són les que resisteixen millor les crisis

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat un nou informe sobre el pes i la situació de la indústria en l’activitat econòmica del Baix Llobregat. La indústria ha tingut en el Baix Llobregat un dels principals pols dinàmics del sector en el conjunt de Catalunya. La conjuntura actual obliga al sector industrial (com en la resta de sectors econòmics) a resituar-se i redefinir-se davant el nou escenari.

El sector industrial està vivint una revifada en l’agenda pública actual senyalant la necessitat de tornar a industrialitzar les nostres economies. En aquest sentit, el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 1 de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu final facilitar que la indústria augmenti el seu paper protagonista. Un dels indicadors que permet percebre quina és la situació del sector és l’Indicador de Clima Industrial (ICI) que publica mensualment l’Idescat. Com es podia esperar, els anys 2008 i 2009 van ser els de major caiguda de l’ICI. En els mesos de 2009 i 2011 s’observa una certa recuperació de les expectatives del sector que torna a caure en els darrers mesos de 2012.

A nivell comparat, els valors del clima industrial eren similars per a Catalunya i Espanya fins al 2012, on els empresaris industrials catalans valoren amb més pessimisme el clima del sector industrial que l’empresariat espanyol.

El nivell d’internacionalització d’una economia o sector econòmic és considerat un actiu donat que el nivell de vendes de la producció industrial no vindrà únicament condicionat per la situació econòmica del seu territori.El volum d’importacions de productes industrials del conjunt de Catalunya al Baix Llobregat supera al d’exportacions, tot i que progressivament disminueix aquest diferencial donat, entre d’altres, pel creixement de les exportacions. El 2011 és l’any on el volum de les exportacions, expressat en milions d’euros, és major. En tots els anys observats, a excepció del 2009, s’observa un creixement del volum de les  exportacions. El ritme de creixement de les importacions i exportacions és superior a Espanya que a Catalunya.

La participació del sector industrial en el conjunt de l’economia representa  més del 27% del Producte Interior Brut del Baix Llobregat. La presència del sector industrial en el conjunt de l’economia és major a la comarca que al conjunt de Catalunya.

Tot i això, respecte el 2009 ha disminuït el pes d’aquest sector en el total del PIB de la comarca.

La variació anual del Valor Afegit Brut per sectors econòmics mostra al sector industrial com uns dels sectors més afectats per la davallada de l’economia del 2009 ja que el descens del VAB industrial supera el -15% (en el conjunt de l’economia el descens del VAB no va superar el -6%). En el 2010, però, serà el sector econòmic que presentarà el creixement del VAB més elevat (superant l’1% al Baix Llobregat). El comportament del sector industrial, segons el Valor Afegit Brut, és pitjor en el Baix Llobregat que en el conjunt de Catalunya. La disminució del VAB industrial del 2009 és major al Baix Llobregat que al conjunt de Catalunya i la recuperació (del 2010) del VAB industrial és major a Catalunya que a la comarca.

Un segon indicador per a mesurar la rellevància d’un sector econòmic en el conjunt de l’economia d’un territori és el seu pes en l’ocupació (afiliats a la Seguretat Social). La indústria és el segon sector en volum d’afiliació a la Seguretat Social tant al Baix Llobregat com a Catalunya. Tradicionalment el pes d’aquest sector en el total de l’ocupació ha estat superior a la comarca que al conjunt de Catalunya, tot i que la destacada disminució de l’ocupació en la indústria ha produït que s’hagi disminuït la rellevància del sector en el conjunt de l’economia del Baix Llobregat. El 2009 és l’any que registra un major descens d’afiliació en el conjunt dels sectors de l’economia del Baix Llobregat sent el descens de l’ocupació del sector industrial el més destacat (mentre que en el conjunt de l’economia l’afiliació disminueix un 8%, en el sector industrial ho fa en un 13%). Aquesta tendència es continua observant en els anys posteriors.

Imatge de la planta de SEAT a Martorell. Font: ACN

Part de la reducció de l’ocupació del sector industrial es tradueix en el nombre de persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació en els darrers quatre anys (el 80% de les persones afectades per un ERO al Baix Llobregat estava ocupada en el sector industrial). Tot i que no tots els expedients de regulació suposen l’extinció de la relació laboral (també es poden trobar mesures de suspensió temporal o de reducció de la jornada) sí que han suposat una reducció en el volum d’ocupació del sector industrial. Tot i això, ha anat disminuint el pes de la indústria en el nombre de persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació (si en el 2009 suposava el 89%, en el 2012 aquest percentatge supera lleugerament el 52%). Segons activitats econòmiques, existeix una clara concentració de les persones afectades per un ERO en determinades activitats del sector  industrial. Més del 55% de les persones afectades treballaven en la fabricació de vehicles de motor.

Característiques del sector industrial al Baix Llobregat

Les activitats del sector industrial s’acostumen a classificar en fabrils o manufactureres, que són les que transformen les matèries primeres, i en extractives i energètiques. Segons aquesta classificació, tan la indústria catalana com la del Baix Llobregat és fonamentalment transformadora o manufacturera, atès que aquestes concentren el 96% de les indústries de Catalunya i el 97% de les del Baix Llobregat.

L’evolució del sector industrial segons subseccions d’activitat mostra una disminució del nombre d’empreses d’indústries extractives i manufactureres i un augment  del 8% de les empreses de subministrament d’aigua, sanejament i gestió de residus. Al conjunt de Catalunya, la disminució d’empreses també es concentra a les indústries manufactureres i extractives però l’increment, en canvi, s’observa de manera destacada (+20%) en les empreses de subministrament d’energia elèctrica. Tot i amb això, no es pot oblidar el pes d’aquestes indústries (les indústries de subministrament no representen més del 3% del total de les empreses industrials) en el conjunt del sector.

La majoria de la població ocupada en el sector industrial treballa en mitjanes (el 34% ) i petites empreses (31% del total d’assalariats).

La majoria de les activitats econòmiques del sector industrial han disminuït en població ocupada i nombre d’empreses. Les activitats que han incrementat el seu nombre d’empreses ho han fet de manera discreta. Respecte el 2008 només han augmentat en 22 el nombre d’empreses registrades en el sector industrial al Baix Llobregat. Indústries manufactureres diverses; reparació d’instal·lació de maquinària; aigua; indústries tèxtils i gestió de residus són  les úniques activitats industrials que han registrat un increment en el nombre d’empreses.

La magnitud de destrucció d’ocupació i de nombre d’empreses en les activitats industrials al Baix Llobregat és molt més gran que l’observada en el creixement d’empreses i població ocupada. Així, mentre l’activitat econòmica que més creixia en nombre d’empreses ho feia en 11 empreses més, l’activitat que més ha disminuït ho ha fet amb 225 empreses menys. La  fabricació de productes metàl·lics ha estat l’activitat industrial més afectada.

Respecte el 2008 han desaparegut 225 empreses i s’han destruït 3.339 llocs de treball al Baix Llobregat.

Un dels grans canvis que han afectat a l’economia i a la indústria ha estat la creixent importància del coneixement i de l’ús de l’alta tecnologia. Es recomana que  les activitats de valor afegit en el sector industrial 3 (aquelles que empren alta i mitjana-alta tecnologia) siguin cada cop més presents en les economies per tal de sobreviure als processos de deslocalització. En el sector industrial del Baix  Llobregat tot i predominar les activitats de tecnologia baixa i mitjana baixa, més del 27% de les empreses del sector industrial són de valor afegit i el 40% de la població ocupada en el sector industrial ho fa en activitats industrials de tecnologia alta i mitjana alta. S’observa, també, que les activitats industrials de valor afegit són les que més han crescut i han destruït menys ocupació.

La importància de la nova indústria al Baix Llobregat

El progressiu esvaïment de les fronteres entre el sector industrial i serveis és un dels trets  característics del model productiu de les economies avançades, l’objecte industrial s’ha modificat profundament, tant des d’un punt vista tecnològic com organitzatiu. En aquest sentit, molts economistes proposen revisar el perímetre actual de la indústria ampliant-lo a aquelles activitats del sector serveis complementàries i interdependents de les indústries manufactureres. Les institucions comunitàries subratllen, també, amb més freqüència, la interrelació entre els serveis a la producció i a les empreses amb el sector industrial com els serveis a les empreses, al comerç, de transport i comunicacions o financers.

Les activitats relacionades amb la nova indústria ocupen a 76.977 assalariats al Baix Llobregat i 723.553 assalariats a Catalunya.

Aquest volum de treballadors suposa més del 30% del total d’assalariats. El pes de la nova indústria en el conjunt d’assalariats és superior a la comarca (37%) que en el conjunt de Catalunya (31%).  En el 2012 7.043 empreses del Baix Llobregat estaven relacionades amb la nova indústria, a Catalunya 78.312 empreses. El pes de les empreses de nova indústria en el conjunt de Catalunya és superior al pes dels assalariats en aquest sector (32% del total d’empreses de Catalunya són de nova indústria mentre que el 31% dels assalariats ho són), a la comarca, en canvi, aquesta relació és inversa sent superior el pes del assalariats de la nova indústria (37%) que el de les empreses (34%).

El pes de la nova indústria ha augmentat paulatinament tant en nombre d’empreses registrades com en treballadors ocupats. Mentre en  el 2008 el seu pes en l’estructura productiva suposava el 32% de les empreses registrades i el 34% del total d’assalariats, en el 2012 aquest pes s’incrementa fins suposar el 34% d’empreses i el 37% del total d’assalariats del Baix Llobregat.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here