La Junta de Govern local ha aprovat la suspensió de llicències i comunicacions prèvies per a la instal·lació o ampliació d’habitatges d’us turístics. Actualment, el parc d’aquests habitatges a Gavà és de 223, dels quals 118 es van donar d’alta en el decurs de l’any passat. Davant d’aquest increment, l’Ajuntament paralitzarà durant un any la concessió de llicències, a fi i efecte d’estudiar la seva regulació a través d’un Pla Especial.

La pràctica totalitat dels habitatges d’ús turístics es concentren al barri de Gavà Mar, amb un total de 218 habitatges que suposen prop del 98% d’altes. Aquests habitatges es distribueixen a banda i banda de l’autovia de Castelldefels, sent la zona per més propera a la platja, la que registra un major nombre (el 85% del total).

Amb aquesta moratòria i posterior regulació, l’Ajuntament vol “evitar els efectes negatius que comporta aquesta ràpida implementació d’habitatges d’us turístic des del punt de vista urbanístic, social i de desenvolupament turístic”.

Quant al seu impacte urbanístic, fonts municipals constaten que “la pràctica totalitat dels habitatges turístics a Gavà Mar s’emplacen en edificacions plurifamiliars (el 99%). Hi ha tres comunitats on el fenomen està més estès, amb un percentatge que oscil·la entre l’11 i el 34 per cent dels pisos. A més, cal destacar que el planejament urbanístic pendent ja delimita una important previsió de creixement d’ús turístic/hoteler amb el desenvolupament de Llevant Mar (que reserva una parcel·la destinada a hotel) i del sector de la Marinada on el Pla Director Urbanístic d’Àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat ja preveu com ús principal el turístic-hoteler, tot reconeixent l’ús residencial ja existent”.

La moratòria aprovada també té com a objecte “estudiar com es pot vehicular l’existència de pisos turístics amb el desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme de Gavà, té l’objectiu de garantir que el creixement del turisme sigui ordenat i compatible amb la conservació i posada en valor dels recursos naturals i culturals i que els beneficis econòmics generats per l’activitat millorin la qualitat de vida del conjunt de la població”.

Font: Ajuntament de Gavà (elBruguers)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here