La Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas (a la fotografia) ha fet públic un informe “sobre la manca de qualitat del servei de bus de l’AMB operat per Avanza als municipis del Baix Llobregat sud”.

La Resolució explica que “a partir de diverses queixes rebudes i d’altres fonts, vam constatar mancances diverses en la qualitat del servei de transport des del moment en què l’empresa Avanza es va fer càrrec del mateix (el 26 de desembre de 2021). Es tractava, bàsicament, de retards freqüents, increment dels índexs d’ impuntualitat, anul·lacions de línies i serveis, avaries dels vehicles i deficient estat de neteja i manteniment ( en climatització, seients, portes, etc.) que en no poques ocasions van afectar també les rampes d’accés que requereixen les persones amb mobilitat reduïda”.

La Síndica, després de constatar “la notable desconfiança generada en el servei per part de les persones usuàries”, fa esment de “la manifestació que va tenir lloc el 9 de juliol de 2022 convocada per la plataforma que agrupa sindicats, entitats socials, veïnals i de transport públic del Baix Llobregat per defensar el dret a un servei públic de bus, net, segur, accessible i de qualitat”.

L’informe, de vuit pàgines, repassa l’objecte de l’actuació d’ofici, les actuacions que ha realitzat la Síndica, les mesures adoptades per l’AMB, inclosa la sanció imposada a Avanza, i realitza diverses consideracions en relació al Codi de consum de Catalunya, la Llei d’accessibilitat, el Reglament de Transport de l’AMB, i a la Bones pràctiques i possibles mesures de reparació.

Em la Resolució es recorden a l’AMB els drets de la persones que són usuàries del transport públic:

  • Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
  • Dret a la indemnització i reparació de danys
  • Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.

La Síndica toca el crostó a Poveda 

L’Informe de la Síndica de Greuges formula quatre recomanacions a l’AMB que, sense citar-la explícitament, suposen un toc d’atenció a la Vicepresidència de Transport i Mobilitat de l’AMB, que dirigeix el senador i primer secretari del PSC del Baix Llobregat, Antoni Poveda:

  • Continuar la implementació de les actuacions que siguin necessàries , ja sigui a nivell contractual, inspector, sancionador, etc. ,per restablir el nivell de qualitat del servei que determina el contracte adjudicat a l’empresa Avanza. L’AMB no pot relaxar la seva funció de control de l’execució del contracte i, per tant, ha de supervisar l’actuació de l’empresa prestatària i dictar les instruccions necessàries amb al finalitat d’assegurar la correcta prestació del servei.
  • Garantir el compliment de les condicions d’accessibilitat necessàries que permetin a totes les persones de fer-ne ús dels autobusos amb seguretat, comoditat i autonomia.
  • Informar a les persones usuàries del servei tant de les incidències i disfuncions detectades en el servei operat per Avanza com de les mesures que s’han adoptat per corregir-les, i del seu calendari d’implementació. L’AMB ha de decidir quina és la forma més apropiada per fer-ho, i per part de quina autoritat o persona responsable del servei, per tal que arribin de forma nítida a totes les persones afectades.
  • Crear un espai de diàleg que, facilitat per la intervenció d’una persona professional, reuneixi les persones, entitats i administracions implicades amb l’objectiu d’identificar i definir les fórmules de reparació més adients per les persones usuàries.

Finalment, la Sindica de Greuges demana a l’AMB que li faci saber la seva posició davant d’aquesta resolució i les mesures que s’adoptaran sobre el cas.

Font: Síndic de Greuges

Fotografia: Vilaweb

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here